Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Yolco.pl

 

I. Postanowienia Ogólne

 

 1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym działającym pod adresem: http://yolco.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę: ARKAS Sp. z o.o., Kuziennicza 4, 59-400 Jawor (NIP: 6951401919)

 2. Adres poczty elektronicznej: sklep@yolco.pl

 3. Numer telefonu: +48 768 711 975, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 do 16:00 (opłata zgodnie z taryfą połączeń stacjonarnych operatora dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

 4. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Klient - osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, na zawarcie umowy wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność do czynności prawnych, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia w Sklepie.

  2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  3. Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.

  4. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).
  5. Sklep – Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://yolco.pl

  6. Towar lub Towary – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie

  7. Cena - cena brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru, którą Klient jest zobowiązany zapłacić za Towar.

  8. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Sprzedawca skompletuje złożone zamówienie, powierzy je Dostawcy w celu dostarczenia Klientowi oraz dostarczy zamówiony towar Klientowi za pośrednictwem Dostawcy;

  9. Konto (Konto Klienta) – podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać informacje o statusie Zamówienia, wyrażać opinie na temat Towarów oraz kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień i historią zakupów w Sklepie.

  10. Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

  11. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

  12. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

  13. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, określające towar prezentowany w Sklepie oraz jego ilość, stanowiące złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży na odległość towarów będących przedmiotem zamówienia;

  14. Koszt dostarczenia Towaru - rozumie się przez to opłatę za dostawę Towaru do Klienta za pośrednictwem Dostawcy

  15. Serwis – serwis http://yolco.pl administrowany przez ARKAS Sp. z o.o.

  16. Dostawca – wyspecjalizowany podmiot realizujący doręczenie towarów do Klienta

    

II. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

 

 1. Składanie zamówień w Sklepie  jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1. Posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet,

  2. Połączenie z siecią Internet

  3. Posiadanie przeglądarki internetowej

  4. Posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (dalej jako adresu e-mail).

 2. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna. Klient ma możliwość przeglądania asortymentu Sklepu, dokonywania zakupów lub rezerwacji bez rejestrowania się.

 3. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji lub składania zamówienia towarów są przetwarzane przez ARKAS Sp. z o.o.

 4. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się na stronie http://yolco.pl

 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu powinien skontaktować się ze Sprzedawcą - adres: ul. Kuziennicza 4, 59-400 Jawor lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@yolco.pl

 6. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w sposób wskazany w pkt 6 powyżej.

 7. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie. 

 8. Klient może zarejestrować się w Sklepie (założyć Konto Klienta) naciskając na stronie głównej Sklepu odnośnik „Zaloguj się” lub dokonać rejestracji podczas składania zamówienia. Dokonanie rejestracji wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego przez podanie loginu oraz hasła.

 9. W celu dokonania rejestracji wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień oraz rezerwacji złożonych w Sklepie, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu dokonania rejestracji. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.

 10. Po dokonaniu czynności rejestracyjnych, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta zostanie przez Sprzedawcę wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie rejestracji.

 11. Po dokonaniu rejestracji Klient może zalogować się do Sklepu podając wskazany podczas rejestracji login oraz hasło.

 12. Warunkiem dokonania zakupu towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu jest złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane przez dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.

 13. Złożenie zamówienia przez Klienta jest możliwe po wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza zamówienia, zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu Sklepu, podaniu przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych w formularzu jako obligatoryjne, oraz wyrażeniu przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.

 14. W celu złożenia zamówienia, należy wykonać następujące czynności:

  1. dokonać wyboru zamawianych towarów przez kliknięcie na przycisk symbolizujący koszyk - (wybrane towary wrzucane są do koszyka),

  2. Założyć konto lub zalogować się na istniejące konto lub podać dane zamawiającego wraz z adresem dostawy,

  3. zapoznać się z regulaminem oraz potwierdzić i zaakceptować jego treść,

  4. dokonać wyboru metody doręczenia przesyłki oraz dokonać wyboru metody płatności,

  5. potwierdzić złożenie zamówienia przez naciśnięcie przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 15. Klient zarejestrowany (posiadający Konto Klienta) może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta.
 16. Informacja o całkowitym koszcie zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 17. W trakcie składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość modyfikacji podanych danych oraz w zakresie wyboru towaru lub rezygnacji z transakcji. Złożenie zamówienia następuje poprzez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty ”
 18. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy wiążącej oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia. Klient jest związany swoją ofertą przez 3 dni robocze. Jeżeli przez upływem tego terminu Klient nie otrzymał potwierdzenia zamówienia, przestaje być związany ofertą.
 19. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie wysłana przez Sprzedawcę wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, zawierająca wszystkie istotne elementy zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 20.  Jeśli, po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka towarów, okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail. W takim przypadku Klient może bez żadnych kosztów anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości.
 21. W przypadku określonym w pkt 21 gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni, zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 22. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT właściwy dla danego produktu, i wliczoną opłatę KGO (koszty gospodarowania odpadami) w rozumieniu art. 25 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29.07.2005 Dz .U. z 2005r., nr 180, poz. 1495 z późn. zm.
 23. Ceny towarów podane przy konkretnym produkcie nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy towaru są każdorazowo podawane po skompletowaniu zamówienia i uwzględniane w całkowitej wartości zamówienia.
 24. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towarów oraz koszty ich dostarczenia. Klient jest informowany o całkowitej wartości zamówienia przed naciśnięciem przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty ”
 25. Zmiana cen towarów w Sklepie nie ma wpływu na zamówienia złożone przed  zmianą.

 

III. Płatności i realizacja Zamówień

 

 1. Towar zamówiony w Sklepie może zostać dostarczony pod wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenie Unii Europejskiej.
 2. W wypadku złożenia Zamówienia, dostępność form płatności zależy od jego zawartości i wybranego przez Klienta sposobu  i miejsca dostawy towarów. Dostępne dla danego zamówienia formy płatności widoczne są dla Klienta na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia:
  1. Wpłata na konto Sprzedającego – przelew zwykły. Kupujący samodzielnie dokonuje zapłaty ceny za Zamówienie przez wpłatę na konto podane przez Sprzedającego po złożeniu zamówienia, podając w tytule przelewu numer zamówienia. Otrzymanie przez Sprzedającego pełnej ceny za Zamówienie jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji Zamówienia.
  2. Płatność przy odbiorze – płatność za pobraniem. Kupujący ma możliwość dokonania zapłaty ceny za Zamówienie w momencie jego dostarczenia przez Dostawcę.
  3. Płatności online realizowana za pośrednictwem firmy Shoper Płatności- Blue Media S.A. ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot (bluemedia.pl)
  4. Sklep obsługuje następujące karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
   W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 3. Podany na stronie internetowej sklepu czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu:
  1. zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym
  2. potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem.
  3. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy
 4. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży, którym jest paragon fiskalnym lub faktura VAT, jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.
 6. Sprzedawca zapewnia, że wszystkie towary prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe.
 7. Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki dostarczanej do Klienta  za pośrednictwem Dostawcy wybranego przez Klienta w trakcie zamówienia.  Dostępność formy przesyłki zależy od zawartości i rodzaju zamówienia. Dostępny dla danego Zamówienia sposób dostawy widoczny jest dla Klienta na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia.

 

IV. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

 

 1. Z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej Klient będący Kupującym uprzywilejowanym może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie (od umowy sprzedaży zawartej na odległość) bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie zgodnie z wzorem dostępnym pod adresem: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/n,45,865,12,1,wzor-oswiadczenia-o-odstapieniu-od-umowy-zawartej-na-odleglosc.html, w terminie czternastu dni od dnia otrzymania zamówionego towaru, na adres magazynu: ARKAS Sp. z o.o., ul. Kuziennicza 4, 59-400 Jawor. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującym uprzywilejowanym w wypadkach: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość; dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania; umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; świadczenia rzeczy dostarczanej w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; świadczenia rzeczy nieprefabrykowanej wyprodukowanej według specyfikacji konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Kupującego uprzywilejowanego umowa uważna jest za niezawartą, a Kupujący uprzywilejowany jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Kupującego uprzywilejowanego, Kupujący uprzywilejowany ma obowiązek zwrócić towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 5. Zwrot towaru powinien nastąpić na adres magazynu: ARKAS Sp. z o.o., ul. Kuziennicza 4, 59-400 Jawor.

 6. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru do Sprzedawcy w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży ponosi Kupujący uprzywilejowany.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Kupującego uprzywilejowanego, Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni, zwróci Kupującemu uprzywilejowanemu zapłaconą cenę towaru oraz opłatę pobraną za dostarczenie towaru do Klienta, jednakże w granicy najtańszego i podstawowego sposobu dostawy, jaki oferuje. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący uprzywilejowany, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób, nie wiążący się dla niego z żadnymi kosztami. 

 8. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

 

V. Reklamacja Towaru

 

 1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

 2. Reklamację można złożyć składając oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem e-mail: sklep@yolco.pl.  Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, adres do korespondencji, datę zawarcia umowy sprzedaży, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia oraz informację, czy zakup został dokonany w związku z działalnością gospodarczą Klienta. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Klient powinien dostarczyć Sprzedawcy na jego koszt reklamowany towar oraz dowód jego zakupu.

 3. Pisemne reklamacje należy składać na adres: ARKAS sp. z o.o. ul. Kuziennicza 4, 59-400 Jawor.

 4. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej złożenia, w taki sposób, w jaki została złożona reklamacja. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 5. Szczegółowe uprawnienia Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi regulują przepisy ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

 

VI. Gwarancja jakości

 1. Arkas Sp. z o.o. udziela 24-miesięcznej gwarancji na produkty marki Yolco. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu przez konsumenta
 2. Towary pochodzące od innych producentów nie podlegają warunkom gwarancyjnym ARKAS Sp. z o.o. i powinny być serwisowane wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez Producenta zgodnie z warunkami gwarancji Producenta.

 

VII. Pozostałe prawa i obowiązki

 

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą z chwilą złożenia zamówienia w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu danych w związku z dokonywaniem przez Klienta Zamówień, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.

 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  1. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta

  3. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa i postanowieniami niniejszego  Regulaminu,

  4. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

  5. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy z poszanowaniem ich dóbr osobistych i wszelkich przysługujących im praw,

  6. korzystania z wszelkich treści  zamieszczonych w Sklepie Internetowym yolco.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

 4. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny.

 5. Klient może dokonać wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@yolco.pl . Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie (założył Konto Klienta) może również wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Klienta wysyłając, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@yolco.pl, wiadomość zawierającą prośbę o usunięcie Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), który został podany podczas rejestracji w Sklepie.

 6. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należy naruszenie przez Klienta obowiązków wskazanych w punkcie 3.

 7. Sprzedawca będzie uprawniony do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przesyłając je za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub rezerwacji albo podczas rejestracji, w przypadku gdy Klient założył Konto Klienta.

 8. Jeśli Klient dokonał rejestracji w Sklepie (założył konto Klienta), wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczna przez którąkolwiek ze Stron, jak również jej rozwiązanie za zgodą obu Stron będzie skutkowało usunięciem Konta.

 9. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą obu Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

 10. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień.

 11. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

 12. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim i zgodnie z polskim prawem. Do rozpoznawania sporów  właściwe wyłącznie są sądy polskie.

 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, do których należy w szczególności możliwość:

  1. skontaktowania się z właściwym miejscowo rzecznikiem praw konsumentów (więcej informacji: https://uokik.gov.pl/rzecznicy.php),

  2. uzyskania wsparcia w Federacji Konsumentów (więcej informacji: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/),

  3. podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu poprzez mediacje, arbitraż, komisje skargowe działające przy różnego typu organizacjach wspierających konsumentów (więcej informacji: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).

 4. Regulamin wchodzi w życie od dnia 16.12.2020r.

 5. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie wraz z ich ogłoszeniem na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw Klientów wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium