Zwroty, reklamacje i gwarancje
Czas na odstąpienie od umowy dla konsumenta - 14 dni
Towar należy zwrócić w stanie nienaruszonym.
Koszt zwrotu
Koszt zwrotu pokrywa kupujący
 
Adres do zwrotu
Arkas Sp. z o.o.
Kuziennicza 4
59-400 Jawor

Konsument ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Do przesyłki z towarem należy dołączyć dowód zakupu (oryginał paragonu fiskalnego) oraz, o ile nie zostało wcześniej złożone, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Przykładowe odstąpienie od umowy:

http://www.federacja-konsumentow.org.pl/n,45,865,12,1,wzor-oswiadczenia-o-odstapieniu-od-umowy-zawartej-na-odleglosc.html

 

Reklamacje:

 1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

 2. Reklamację można złożyć składając oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem e-mail: reklamacja@arkas.pl.  Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, adres do korespondencji, datę zawarcia umowy sprzedaży, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia oraz informację, czy zakup został dokonany w związku z działalnością gospodarczą Klienta. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Klient powinien dostarczyć Sprzedawcy na jego koszt reklamowany towar oraz dowód jego zakupu.

 3. Pisemne reklamacje należy składać na adres: Arkas Sp. z o.o. ul. Kuziennicza 4, 59-400 Jawor.

 4. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej złożenia, w taki sposób, w jaki została złożona reklamacja. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 5. Szczegółowe uprawnienia Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi regulują przepisy ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

 6. Rękojmia dla Kupujących uprzywilejowanych.

 

Gwarancja door-to-door:

 

WARUNKI GWARANCJI DOOR-TO-DOOR

ARKAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworze (59-400), ul. Kuziennicza 4, KRS: 0000021634 (dalej jako „Gwarant”), udziela gwarancji jakości na produkty marki YOLCO na warunkach opisanych poniżej.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Gwarancja dotyczy produktów marki YOLCO, kupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Gwarancja udzielana jest na okres kolejnych 24 miesięcy, począwszy od dnia zakupu produktu przez Konsumenta / Przedsiębiorcę uprzywilejowanego.

 3. Gwarancja udzielana jest wyłącznie Konsumentom / Konsumentom i Przedsiębiorcom uprzywilejowanym w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (dalej w niniejszym dokumencie jednolicie jako „Kupujący”).

 4. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Uprawnieniami z tytułu gwarancji nie są objęte w szczególności wady powstałe w wyniku:

 • przyczyn niezależnych od Gwaranta, w szczególności zalania, zawilgotnienia, pożaru,
  a także działania chemikaliów, wibracji, nadmiernego gorąca i przegrzania, chyba że przegrzanie jest wadą lub skutkiem wady produktu,

 • użytkowania produktu przez Kupującego niezgodnie z jego przeznaczeniem lub wbrew zaleceniom Gwaranta, opisanym szczegółowo w Instrukcji Obsługi dołączonej do produktu,

 • użytkowania produktu wraz z niezgodnymi ze specyfikacją produktu materiałami eksploatacyjnymi i akcesoriami,

 • niewłaściwego przechowywania lub konserwacji produktu,

 • naprawy podjętej przez Kupującego we własnym zakresie.

W wyżej wymienionych przypadkach Gwarant odmówi wykonania naprawy gwarancyjnej.

 1. Gwarancja nie obejmuje baterii zintegrowanych z produktami marki YOLCO oraz baterii modułowych umożliwiających szybką wymianę – baterie te podlegają odrębnej gwarancji uwzględniającej warunki użytkowania, a także stopień naturalnego zużycia (zmniejszenia pojemności).

UPRAWNIENIA Z GWARANCJI

 1. W ramach gwarancji Kupujący uprawniony jest do żądania naprawy produktu, przy czym
  w przypadku, gdyby naprawa okazała się niemożliwa lub ekonomicznie niecelowa, Gwarant wymieni produkt na nowy lub zwróci Kupującemu cenę nabycia, według wyboru Kupującego.
  O niemożliwości naprawy lub jej ekonomicznej niecelowości Gwarant poinformuje Kupującego niezwłocznie po wykryciu tego faktu.

 2. Podstawą do uwzględnienia reklamacji jest dołączenie przez Kupującego dowodu zakupu umożliwiającego identyfikację produktu, w tym daty zakupu oraz danych identyfikacyjnych sprzedawcy. Gwarant zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia bezpłatnego serwisu
  w przypadku braku dowodu zakupu lub jeżeli informacje w nim zawarte będą niekompletne albo nieczytelne.

PROCEDURA GWARANCYJNA

Tryb gwarancji oparty jest na zasadzie door-to-door, zgodnie z którą Gwarant za pośrednictwem przewoźnika odbiera produkt od Kupującego, dokonuje naprawy i następnie odsyła naprawiony produkt z powrotem do Kupującego według następującej procedury:

 1. Reklamacje z tytułu gwarancji należy zgłaszać bezpośrednio Gwarantowi poprzez system reklamacyjny RMA – link do strony: https://systemrma.pl/aplikacja/obsluga/arkas/. Po dokonaniu zgłoszenia Kupujący powinien oczekiwać na kontakt ze strony serwisu Gwaranta, który nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od prawidłowego zarejestrowania zgłoszenia.

 2. Po pozytywnej wstępnej weryfikacji roszczenia Kupującego, Gwarant zleci przewoźnikowi odbiór produktu pod adresem podanym przez Kupującego w zgłoszeniu reklamacyjnym, ewentualnie wcześniej, przed odebraniem rzeczy, zażąda od Kupującego szczegółowej dokumentacji reklamowanej wady (opis, zdjęcia, film) celem wstępnej analizy zgłoszenia.

 3. Dostarczenie rzeczy, jak również przesłanie rzeczy ponownie do Kupującego po rozpatrzeniu przez Gwaranta roszczeń gwarancyjnych, odbywa się w całości na koszt Gwaranta. Jednakże, w przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji i stwierdzenia, że wada nie jest objęta gwarancją, tj. w szczególności w przypadkach opisanych w punkcie 4 Postanowień Ogólnych, koszty transportu obciążają Kupującego.

 4. Gwarant zastrzega sobie prawo wyboru przewoźnika.

 5. Produkt należy zapakować wraz ze wszystkimi akcesoriami oraz dowodem zakupu. Obowiązkiem Kupującego jest należyte zabezpieczenie produktu przed jego wydaniem przewoźnikowi. Gwarant nie odpowiada za wady i ubytki produktu powstałe w transporcie z winy Kupującego.

 6. Gwarant wykona naprawę gwarancyjną niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia dostarczenia produktu do serwisu Gwaranta, albo w tym terminie poinformuje Kupującego, że naprawa jest niemożliwa lub ekonomicznie niecelowa.

 7. Po zakończonym serwisie produkt zostanie niezwłocznie odesłany na podany przez Kupującego adres. W przypadku, gdy Gwarant poinformuje Kupującego, że naprawa jest niemożliwa lub ekonomicznie niecelowa, na adres Kupującego przesłany zostanie nowy produkt wolny od wad. Jeśli Gwarant nie będzie już dysponował danym modelem produktu, Gwarant zwróci Kupującemu cenę zakupu, jeśli Kupujący zakupił produkt bezpośrednio u Gwaranta, tj. poprzez stronę internetową Yolco.pl lub stacjonarnie w siedzibie Gwaranta; jeśli zakup nie nastąpił bezpośrednio u Gwaranta, procedura reklamacji ulega zakończeniu odmową udzielenia świadczeń gwarancyjnych, a Kupujący może skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej bezpośrednio u sprzedawcy, u którego zakupił wadliwy produkt. Ustalenia Gwaranta nie są wiążące dla sprzedawcy.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających
  z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 2. W kwestiach nieuregulowanych odmiennie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 

CENNIK NAPRAW POGWARANCYJNYCH

CENNIK POGWARANCYJNY YOLCO.pdf

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium